RL0940 - Habilitats de Direcció i Coordinació

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

5,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 42
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36,8
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG09 - Presa de decisions.

CED-04 Capacitat per a planificar, dinamitzar, gestionar i dirigir els recursos humans de les organitzacions

CEP-08 Capacitat per a dirigir grups de persones.

Resultats d'aprenentatge

Habilitats socials i interpersonals aplicades a l’àmbit organitzacional

Capacitat per a aplicar tècniques de motivació

Capacitat per a aplicar tècniques de direcció de grups