RL0939 - Sociologia de les Organitzacions

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

ENSENYAMENTS TEÒRICS:

L'alumnat rep les bases conceptuals de la matèria assistint a classes que podem cridar magistrals, majoritàriament sessions expositives, explicatives. que completarà amb el seu estudi i treball personal.
Marque en el qual es donaran les principals orientacions, clarificacions i instruccions per al desenvolupament de tasques no presencials. que reforçaran l'aprenentatge iniciat en l'aula.

ENSENYAMENTS PRÀCTIQUES:

Per a facilitar la comprensió i el fiançament de qüestions esmentades en les classes teòriques, alternarem amb activitats més practiques: orientacions bibliogràfiques, llibres i revistes especialitzades, anàlisis de documents, estadístiques, visualitzacions, cinema forum, conferències, notícies d'actualitat, tallers de lectura, debats, critiques... enllaces web, entrarem en contacte amb informació principalment d'actualitat així com amb les dades estadístiques de major relleu i utilitat.

L'alumne percebrà l'aclaparant informació existent i la necessitat de potenciar la capacitat de gestió de la informació. Aquestes activitats pràctiques possibilitaran la selecció de continguts que podran ser la base de les presentacions.

Presentacions en classe: (a pactar prèviament amb el professorat). L'objecte de la presentació serà una lectura especialitzada prèviament seleccionada o un treball sobre algun punt del programa. Es configuraran grups amb 4/5 alumnes. En l'exposició oral han de participar tots els/les membres del grup. La durada haurà de ser entorn dels 10 minuts. Poden utilitzar-se tots els mitjans audiovisuals disponibles. El dia fixat per a l'exposició el grup haurà de presentar un mapa conceptual que facilite el seguiment de l'exposició als presents en l'aula.

Així mateix el grup ha de lliurar a la professora un informe que constarà:

  • Resum de clara comprensió de la presentació.
  • Explicació de tres idees considerades pel grup com a rellevants.
  • Materials utilitzats.


La resta de companys/as que no presenta ha d'assistir (llevat que es pacte en classe per algun motiu el realitzar subgrups). Hauran de dur a terme una escolta activa i al final de la sessió lliurar un text escrit que constarà: 

  • Valoració de les exposicions quant a claredat expositiva.
  • Síntesi de contingut exposat.
  • Explicació i justificació d'almenys dues idees que consideren més rellevants.


Es donaran sempre per a totes les tasques pautes concretes, intentant evitar en tant que sigui possible confusió, desorientació o pèrdues de temps.

Tutoria:

Al llarg del semestre es dedicaran dues sessions de 1h. a la realització de tutories en subgrups.

Es planificarà un calendari sobre aquest tema que se li notificarà a l'alumnat en classe, per mitjà del correu electrònic, aula virtual.

Examen:

Coneixements teòrics tractats.

Lliurament de treballs pràctics