RL0939 - Sociologia de les Organitzacions

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Criteris de superació

Examen escrit50 % nota. Avalua els coneixements conceptuals i teòrics de la matèria assimilats per l'alumnat, així com la seua capacitat d'anàlisi i raonament crític.

Prova final escrita individual, que abastarà la matèria treballada, així com el material de suport que s'haja considerat convenient (sempre pautat amb la professora).

Constarà de cinc preguntes de tipus mitjà, o si es considera convenient de deu curtes.

És necessari obtenir una qualificació com a mínim de 5 sobre 10 per a poder procedir a la realització de la mitjana amb la resta de components de l'avaluació.

 

Elaboració de treballs acadèmics50% nota

- Presentacions en classe

- Activitats pràctiques

És necessari obtenir una qualificació com a mínim de 5 sobre 10 per a poder procedir a la realització de la mitjana amb la resta de components de l'avaluació.

Els treballs acadèmics són obligatoris i recuperables a la segona convocatòria, es trobará a disposició a l'Aula Virtual de l'assignatura. Per tant, l'alumnat que en primera convocatòria no ha aprovat alguna part , pot recuperar-la fent el lliurament en la segona convocatòria i l'examen pertinent.

Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris oficials, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor/a, en qualsevol d'elles

L'alumnat es considera presentat quan realitze l'examen i lliure els treballs acadèmics proposats.

En el cas d'alumnat Erasmus es podran establir alternatives d'avaluació tenint en compte la seva trajectòria lingüística i acadèmica.