RL0939 - Sociologia de les Organitzacions

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 43,5
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35,3
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG03 - Capacitat de gestió de la informació.

CG07 - Raonament crític.

CG10 - Treball en equip.

CEA-01 Anàlisi crític de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.

CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les distintes disciplines que configuren les relacions laborals.

CEA-03 Comprendre el caràcter dinàmic i canviant de les relacions laborals en l'àmbit nacional i internacional.

CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes  i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques d'investigació social

CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, prestar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.

CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives i desenvolupar l'estratègia de recursos humans de l'organització.

Resultats d'aprenentatge

Coneixement dels principals tipus d’organitzacions i capacitat d’interpretació de les seues formes d’intervenció.

Coneixement dels conceptes bàsics i fonaments teòrics de l’organització del treball i el funcionament de les organitzacions.

Coneixement de l’estructura actual i tendències de les principals organitzacions espanyoles i internacionals.

Capacitat per a posar en relació les distintes disciplines implicades en el funcionament de les organitzacions

Capacitat per a distribuir tasques, negociar l’aportació de cada individu al grup i assumir les responsabilitats respectives.

Capacitat d’identificació, organització i gestió de la informació rellevant en l’àmbit dels organitzacions

Capacitat d’anàlisi crítica de les propostes fonamentals de la matèria.