RL0938 - Habilitats de Negociació i Mediació

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Bloc 1: Fonaments psicosocials del conflicte i la negociació/mediació en contextos socials

1.1 Aproximació conceptual a la definició de conflicte: conflicte i diversitat

        1.1.1 Definició de conflicte (etimologia, accepcions...)

        1.1.2 Perspectiva psicosocial del conflicte: focalització en la interacció social entre persones, grups i sistemes

1.2 Dinàmica del conflicte

          1.2.1 Estils i actituds davant la gestió del conflicte

          1.2.2 Fases del conflicte

1.3 Tipus de conflicte

1.4 Apertura a nous paradigmes: una nova forma d'entendre el conflicte

 

Bloc 2: Transformació de conflictes

2.1 Introducció: mètodes autocompositius i heterocompositius

2.2 Ferramentes/tècniques per a la resolució alternativa de conflictes

       2.2.1 Diàleg: escolta activa i autenticitat

       2.2.2 Microfocalització

       2.2.3 Indagació apreciativa

       2.2.4 Preguntes sistèmiques

       2.2.5 Objetius per a l'acord

2.3 Beneficis generats per l'ús de les tècniques

      2.3.1 "Empowerment"

      2.3.2 Reconeixement

      2.3.3 Consciència social

      2.3.4 Acord