RL0938 - Habilitats de Negociació i Mediació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

 

Durant el desenvolupament de les classes s'alternaran les sessions teòric-pràctiques, exercicis, estudis de cas, debats i discussions en grup sobre els diferents temes proposats en l'assignatura.

La participació activa dels estudiants és un element essencial perquè es produïsca un procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat. Amb aquest tipus de metodologia didàctica es pretén capacitar els estudiants en el treball en grup, i en l’aprenentatge per mitjà d'un procés inductiu i "per descobriment", ja que els estudiants aprenen millor des de l'observació i experimentació, i no tant des d’una "veritat a priori".