RL0938 - Habilitats de Negociació i Mediació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de les proves.

B) Es donarà la consideració de "presentat a l'assignatura", a l'estudiantat que hagi realitzat la prova final de l'assignatura establerta en calendari acadèmic, o proves d'activitats d'avaluació establertes a la Guia docent, percentatge que en tot cas no podrà ser inferior al 60 %.

Les notes de totes les proves només es guardarà durant un curs acadèmic.