RL0938 - Habilitats de Negociació i Mediació

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

12 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 64,8
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 14
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG09 - Presa de decisions.

CG10 - Treball en equip.

CEA-01 Anàlisi crític de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.

CED-06 Capacitat per a aplicar els coneixement de psicologia del treball en els processos de negociació en l'àmbit laboral

CEP-09 Capacitat per a realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.

Resultats d'aprenentatge

Habilitats socials i interpersonals aplicades a l’àmbit organitzacional

Habilitats socials i interpersonals aplicades a l’àmbit organitzacional

Habilitats per a negociar en l’àmbit organitzacional i de mediació laboral

Habilitats per a negociar en l’àmbit organitzacional i de mediació laboral