RL0936 - Règim Fiscal de les Relacions Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

UNITAT 1 LA IMPOSICIÓ SOBRE ELS RENDIMENTS DEL TREBALL EN L'IRPF
La renda com objecte de gravamen. L'IRPF en el sistema fiscal espanyol. La residència en territori espanyol. Imputació de la renda en l'IRPF. Rendes del treball exemptes. Definició de rendiments del treball. Percentatges de reducció aplicables a determinats rendiments del treball. Determinació del rendiment net del treball. Reduccions per obtenció de rendiments del treball. Règim aplicable als plans de pensions i altres sistemes de previsió social. Obligacions de declarar i autoliquidar l'IRPF. Autoliquidació.

UNITAT 2. RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE SOBRE RENDIMENTS DEL TREBALL
L'obligació tributària de realitzar pagaments a compte. Finalitat i naturalesa dels pagaments a compte. Obligats a practicar les retencions i els ingressos a compte. Quantificació de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball. Rendes del treball a les quals s'aplica un tipus de retenció fix. Rendes del treball derivades de relacions laborals o estatutàries (funcionarials). Obligació de declaració i ingrés de les retencions i ingressos a compte sobre els rendiments del treball.

UNITAT 3.  LA FISCALITAT DE LES RELACIONS LABORALS EN L'IMPOST SOBRE SOCIETATS
L'impost sobre societats. Les retribucions del personal i les cotitzacions socials com a despesa deduïble. Les contribucions del promotor a plans de pensions i sistemes de previsió social empresarial. La imputació temporal de les rendes socials. Incentius fiscals a l'ocupació. Deducció per creació d'ocupació per a treballadors minusvàlids. Llibertat d'amortització condicionada a la creació d'ocupació. La gestió de l'impost.

UNITAT 4. L'APLICACIÓ DELS TRIBUTS
El pagament dels tributs. Interessos de demora. Recàrrecs. Ajornament i fraccionament. El compte corrent tributari. La regularització administrativa de la situació tributària. Liquidació, comprovació i inspecció. Sancions tributàries. Recursos administratius contra liquidacions i sancions tributaries.