RL0936 - Règim Fiscal de les Relacions Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


La metodologia didàctica de l'assignatura s'orienta a la formació de l'estudiantat en les competències pròpies de l'assignatura.

Amb caràcter previ a l'exposició del contingut teòric de cadascuna de les unitats del programa s'indicarà, a través de la guia de l'assignatura que es facilitarà als estudiants a través de l'aula virtual, la delimitació del teòric de la lliçó i les fonts normatives que resulten aplicable. En cada lliçó es repartirà material didàctic o s'indicarà la bibliografia adeqüada.

Els ensenyaments teòrics abordats presencialment consistiran en una anàlisi dels aspectes més rellevants de la lliçó.

En els ensenyaments pràctiques, que constituiran el 70% de la presencialitat a l'aula, es resoldran supòsits en què els estudiants, hauran de resoldre les qüestions que se'ls plantegen relatives a l'aplicació de l'ordenament tributari, amb utilització dels textos legals vigents i amb suport de doctrina administrativa i de pronunciaments jurisprudencials, que els alumnes buscaran i seleccionaran. Per a alguns d'aquests supòsits plantejats hauran d'utilitzar els programes d'ajuda desenvolupats per l'Agència Estatal d'Administració tributària. Els aspectes dubtosos o conflictius de cadascun dels suposits seran debatuts a l'aula.

Els estudiants hauran de resoldre de manera individual o, eventualment, en grup, alguns supòsits per a la seva qualificació i lliurar-los en les dates en què s'han d'indicar a l'aula virtual.