RL0936 - Règim Fiscal de les Relacions Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Resolució de casos

40%

Criteris de superació

Per superar l'assignatura serà necessari obtenir més de 3 dels 6 punts que s'obtenen mitjançant l'examen escrit i almenys un 5 en la qualificació global de l'assignatura.

S'entenen presentats aquells estudiants que realitzen l'examen escrit
.

Respecte a a resoluciò de casos, els estudiants hauran de resoldre individual, o, eventualment en grup, alguns supòsits per la seua cqalificació en les dates indicades a l´aula virtual. Aquesta part de l'avaluació es realitzarà durant el curs i la qualificació obtesa es guardarà en les diferents convocatòries del mateix curs acadèmic. Les pràctiques i activitats d'avaluació han de realitzar-se durant el curs i no són recuperables.