RL0936 - Règim Fiscal de les Relacions Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

13 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les distintes disciplines que configuren les relacions laborals.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a dirigir-se a les diverses administracions publiques

Capacitat per a comprendre les nocions bàsiques del sistema tributari

Capacitat per a comprendre les diverses vicissituds empresarials i connectar-les amb aspectes sociolaborals

Capacitat per a assessorar en matèria d’assegurament de responsabilitats