RL0935 - Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. EL CONCEPTE DE ESTRANGER I EL RÈGIM JURÍDIC DELS MATEIXOS

1. Concepte d'estranger.

2. La Normativa d'estrangeria

2.1. Marc Internacional

2.2. Marc Constitucional: Drets sociolaborals

2.3. Marc legal dels drets dels estrangers a Espanya

TEMA 2. L'ENTRADA I PERMANÈNCIA ESTRANGERS NACIONALS DE TERCERS ESTATS A ESPANYA

1. L'entrada en territori espanyol: requisits

2. El visat, tipus de visat i tramitació

3. Prohibició d'entrada a Espanya

4. Les diferents situacions dels estrangers a Espanya

4.1. Situació d'estada

4.2. Situació de residència temporal

4.3. Situació de residència de llarga durada

4.4. Residència de menors no acompanyats

4.5. Residència d'apàtrides, indocumentats i refugiats

4.6. Règim especial per raó d'estudi i investigació

TEMA 3. L'AUTORITZACIÓ PER TREBALLAR A ESPANYA DELS TREBALLADORS ESTRANGERS NACIONALS DE TERCERS ESTATS. EFECTES DE LA FALTA D'AUTORITZACIÓ. L'CONTINGENT COM INSTRUMENT DE FOMENT DE LA IMMIGRACIÓ LEGAL DE TREBALLADORS ESTRANGERS I ELS PROCESSOS DE REGULARITZACIÓ

1. L'autorització per realitzar activitats lucratives. La situació nacional d'ocupació: Supòsits exceptuats.

2. Residència temporal i treball

2.1. Residència temporal i treball per compte d'altri

2.2. Residència temporal i treball per compte d'altri en supòsits excepcionals

2.3. Residència temporal i treball per compte d'altri de durada determinada

2.4. Residència temporal i treball per compte propi

2.5. Residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis

3. Residència de llarga durada i treball

4. Treballadors transfronterers

5. El treball dels estudiants i investigadors

6. Procediment extraordinari d'autorització per a estrangers altament qualificats.

7. Altres supòsits

8. La possibilitat de compatibilitzar activitats lucratives per compte d'altri i compte propi

9. La manca d'autorització

9.1. La manca d'autorització administrativa i conseqüències sobre el contracte de treball

9.2. La manca d'autorització administrativa i les seves conseqüències sobre la relació de seguretat social

10 El contingent: la seva conceptuació.

10.1. Sol · licituds: Genèriques o nominatives

10.2. Ofertes de caràcter estable

10.3. Ofertes de caràcter temporal

10.4. Tramitació de les autoritzacions de residència i treball i visats

10/05 Visats de recerca de feina

TEMA 4. MODIFICACIÓ, RENOVACIÓ I EXTINCIÓ DE RESIDÈNCIA I TREBALL

1. Modificació de les situacions dels estrangers a Espanya

01/01 Accés des de la situació de residència per circumstàncies excepcionals a la de residència i treball per compte d'altri o propi.

1.2 Accés des de la situació d'estada per estudis a la situació de residència i treball.

1.3 Canvi d'autoritzacions de residència i treball per compte propi a per compte d'altri i viceversa.

1.4. Determinats supòsits en què es possibilita el canvi de la situació residència a la residència i treball per compte d'altri o propi.

2. Renovació de l'autorització de residència i treball

2.1. Supòsits en què procedeix

2.2. Denegació de la renovació

3. Extinció de l'autorització de residència i treball

TEMA 5. INFRACCIONS SOCIALS i règim sancionador

1. Infraccions i sancions dels empresaris en l'ordre social

2. Infraccions i sancions dels treballadors

3. Delictes contra els drets dels treballadors

TEMA 6. RÈGIM JURÍDIC DELS TREBALLADORS NACIONALS D'ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA O PART EN L'ACORD SOBRE L'ESPAI ECONÒMIC EUROPEU, AIXÍ COM DELS CIUTADANS DE LA CONFEDERACIÓ SUÏSSA O ELS SEUS FAMILIARS

1. Lliure circulació de treballadors i accés a l'ocupació

2. Estada i residència

3. Registre com a residents

4. Limitacions per raons d'ordre públic, seguretat pública i salut pública

5. Trasllat temporal de treballadors, sigui quina sigui la seva nacionalitat, per empreses establertes en un Estat de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu a Espanya.

5.1. Especial referència a la subcontractació en el sector de la construcció.

5.2. Infraccions de les obligacions relatives a les condicions de treball dels treballadors desplaçats temporalment a Espanya en el marc d'una prestació transnacional.