RL0935 - Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

"L'examen presencial es realitzarà en les dates previstes. Este examen té una part teòrica (amb un valor de 6,5 punts) i una part pràctica (amb un valor d'1 punts).. La qualificació màxima a obtindre serà de 7.5 punts.

La part teòrica consistix en la realització d'un examen test de 25 preguntes amb quatre alternatives de què només una és vàlida. Cada pregunta ben contestada té un valor de 0. 26 punts. Les respostes errònies resten 0.13 punts. Les preguntes en blanc no tenen valor.

L'alumnat haurà d'obtindre almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder superar l'assignatura. Esta prova escrita computa el 75% de la nota final

Observació /ejecución de tasques i pràctiques: 25% de la nota total s'obté a partir de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries (i, si és el cas, voluntàries) que han de realitzar-se per l'alumne al llarg del període de docència de l'assignatura, en les dates indicades i que se n'aniran assenyalant en el seu moment. Les dites activitats poden haver de dur-se a terme en les sessions de classe de forma presencial o, si és el cas, no presencial, però sempre durant el període de docència de l'assignatura i en les dates que s'indiquen, no sent recuperables. Esta prova suposa una nota total màxima de 2,5 punts. La seua mera realització no implica obtindre la qualificació màxima i la qualificació obtinguda només es tindrà en compte en primera i segona convocatoria.Dado el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.

En conseqüència: L'examen escrit suposa un 75% de la nota final. L'execució de tasques pràctiques: 25% de la nota final.

La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5, a més l'alumnat haurà d'obtindre almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder sumar la puntuació obtinguda en l'execució de les tasques obligatòries. La puntuació de l'assignatura ve donada per la suma de les notes obtingudes en l'examen escrit teoricopràctic -una vegada aconseguida la puntuació de, almenys, 3,75- i l'obtinguda per l'execució de les tasques obligatòries durant el curs.

S'entén per presentat l'alumne que realitza la prova escrita teòric- pràctica. La no realització de les activitats obligatòries implica la pèrdua del valor d'estes en la nota final, no sent recuperables. Les notes de les activitats obligatòries es tindran en compte en primera i segona convocatòria.