RL0935 - Règim Jurídic dels Treballadors Estrangers a Espanya

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

1,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 42
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36,8
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.

CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals respecte al col·lectiu específic dels treballadors estrangers

Capacitat per a dissenyar i implementar polítiques d’integració en l’empresa per a col·lectius específics de treballadors

Capacitat per a conèixer la utilització de fórmules de contractació laboral i l’aplicació de les mesures de foment d’ocupació dels treballadors estrangers