RL0934 - Anàlisi del Mercat de Treball

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1: INTRODUCCIÓ1.1 Visió panoràmica de l'economia laboral

1.2 Fonts estadístiques per al mercat de treball

1.3 Eines bàsiques de l'anàlisi econòmica per al mercat de treball

1.4 Aplicació de les diferents taxes del mercat de treball


(Temes 1, 3, 17 Apèndix McConnell més apèndix en manuals introductoris d'Economia sobre eines d'anàlisi econòmica)
Tema 2: ANÀLISI DE L'OFERTA DE TREBALL


2.1 La maximització del benestar: elecció treball oci

2.2 Variacions en el salari: efecte renda i efecte substitució

2.3 Determinants de l'oferta de treball

2.4 L'elasticitat de l'oferta de treball


(Temes 2, 3, 4 McConnell)Tema 3: ANÀLISI DE LA DEMANDA DE TREBALL


3.1 La maximització del benefici


3.2 La demanda a curt i llarg termini: efecte producció i efecte substitució

3.3 Determinants de la demanda de treball

3.4 L'elasticitat de la demanda de treball


(Tema 5 McConnell)Tema 4: EL PAPER DE L'ESTAT I EL MERCAT DE TREBALL


4.1 Les influencies del Estat sobre el mercat de treball

4.2 Els impostos sobre la renda

4.3 El salari mínim interprofessional

4.4 Els sindicats


(Temes 10, 11, 12 McConnell)Tema 5: REPERCUSSIONS DE LA MIGRACIÓ EN EL MERCAT DE TREBALL


5.1 La migració com inversió en capital humà

5.2 Determinants i conseqüències de la migració

5.3 La immigració il·legal


(Tema 9 McConnell)Tema 6: LA DISCRIMINACIÓ EN EL MERCAT DE TREBALL


6.1 Teories sobre la discriminació

6.2 Factors no discriminatoris

6.3 Mesures contra la discriminació

 

(Tema 13 McConnell)