RL0934 - Anàlisi del Mercat de Treball

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

 A) La nota mínima de cadascuna de les proves perquè l'alumne pugui superar l'assignatura és de 5. 

B)

 

Tipus de prova

Ponderació

Proves práctiques, avaluació continua 50

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes) 50

 

 

 

 

c) Per a considerar-se com presentat l'estudiant ha d'assistir a l'examen final.  L'aprovat de l'examen permetrà que la nota sigui ponderada a través de totes les activitats avaluades.