RL0933 - Sistemes Extrajudicials de Solució de Conflictes Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. ASPECTES PREVIS. EL CONFLICTE LABORAL

1.1. Pressupostos del Conflicte.

1.2. Concepte

1.3. Classes de conflictes. Conflictes individuals i plurals. Conflictes col · lectius. Conflictes d'interessos. Conflictes jurídics.

TEMA 2. SISTEMES DE RELACIONS LABORALS I MITJANS EXTRAJUDICIALS DE SOLUCIÓ DE CONFLICTES.

2.1. Bases històriques

2.2. Situació actual: referències constitucionals. La reforma de 1994. L' Acord sobre Solució Autònoma de Conflictes Laborals -Estatal- (ASAC V) i l'Acord de Solució Autònoma de Conflictes Laborals de la Comunitat Valenciana (ASAC-CV VI).

2.3. Els mitjans de solució extrajudicial de conflictes. Voluntarietat versus obligatorietat. Introducció a la mediació, conciliació i arbitratge.

TEMES 3. LA CONCILIACIÓ.

3.1. Concepte

3.2. Naturalesa jurídica.

3.3. Els subjectes conciliadors.

3.4. Procediment

3.5 El acord. Efectes.

TEMA 4. LA MEDIACIÓ.

4.1. Concepte

4.2. Naturalesa jurídica.

4.3. Els subjectes conciliadors.

4.4. Procediment

4.5. L'acord. Efectes.

TEMA 5. L'ARBITRATGE LABORAL

5.1. Concepte

5.2. Naturalesa jurídica.

5.3. Caràcters fonamentals

5.4. Àmbit material de l'arbitratge.

5.5. Obligatorietat o voluntarietat de l'arbitratge i efectes.

TEMA 6. EL LAUDE ARBITRAL

6.1. El laude arbitral

6.2. Eficàcia del laude arbitral. Eficàcia entre parts. Eficàcia davant l'Administració. Condicionants legals de l'eficàcia del laude.

6.3. Impugnació del laude.

6.4. Execució del laude ferm.

TEMA 7. LA COMISSIÓ PARITÀRIA DELS CONVENIS COL · LECTIUS

7.1. Les comissions paritàries dels convenis col · lectius en el marc normatiu actual. Panorama normatiu general. La designació de la Comissió Paritària com a part del "contingut mínim" del conveni col · lectiu. Naturalesa jurídica de les clàusules de designació de les comissions paritàries. La composició de la Comissió Paritària.

7.2. La funció de solució de conflictes de la Comissió Paritària. Activitats bàsiques relatives a l'administració del conveni. Activitats superiors a l'administració del conveni: la intervenció de la Comissió Paritària en la solució de conflictes.

7.3. Funcions de la Comissió Paritària en matèria de conciliació i mediació

7.4. Funcions de la Comissió Paritària en matèria d'arbitratge.