RL0933 - Sistemes Extrajudicials de Solució de Conflictes Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

En les dates fixades a tal efecte es desenvolupa una prova teòrica amb preguntes tipus test. Cada resposta incorrecta descompta la meitat del valor de una resposta encertada. 
Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota. El 25% de la nota restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de les activitats obligatòries que s'han de realitzar per part de lestudiantat, activitats que s'aniran assenyalant en el seu moment i que poden tenir realitzar-se en les sessions de classe de forma presencial o de forma no presencial.

Per tant:
Examen teòric (escrit): 75% nota final.
Execució de tasques pràctiques: 25% nota final.
Es considera presentat a l'alumne/a que vagi a l'examen escrit.
Per superar l'assignatura s'exigeix ​​un mínim de puntuació de cinc com a nota global.