RL0933 - Sistemes Extrajudicials de Solució de Conflictes Laborals

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

17,3 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

1,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 43
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 35,8
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

CEP-10 Assessorament a organitzacions sindicals i empresarials, i als seus afiliats.

CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.

CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Resultats d'aprenentatge

Comprendre els elements objectius, subjectius i procedimentals corresponents als òrgans extrajudicials de solució de conflictes laborals .

Capacitat per a comprendre els mecanismes d’actuació dels òrgans extrajudicials de solució de conflictes laborals

Capacitat de representació i de defensa davant dels òrgans extrajudicials de solució de conflictes laborals