RL0932 - Drets Fonamentals Inespecífics i Relació Laboral

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. QÜESTIONS GENERALS

1. Constitució i Drets Fonamentals.

2. L'eficàcia dels drets fonamentals en la relació de treball: els drets fonamentals de la persona del treballador com a límit al poder de direcció empresarial.

3. Drets fonamentals "específics" i "inespecífics".Dret a la dignitiat dels treballladors

4. El Tribunal Constitucional i l'abast dels drets fonamentals dels treballadors.

TEMA 2. DRET A LA VIDA IA LA INTEGRITAT FÍSICA

1. El dret a la vida ia la integritat física del treballador: la seva rellevància en l'àmbit de la relació laboral.


TEMA 3. IGUALTAT I NO DISCRIMINACIÓ

1. Dret a la igualtat de tracte ia la no discriminació en les relacions laborals: manifestacions.

2. Justificació dels factors de discriminació.Especial referència a la discriminació por raó de sexe/gènere

3. Discriminació directa i indirecta en l'àmbit de la relació laboral.

4. La prova de la discriminació.

5. Conseqüències.

6. Igualtat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

7. Els Plans d'Igualtat: el paper de la negociació col · lectiva.


TEMA 4. DRET A LA INTIMITAT PERSONAL


1. El poder de control empresarial en la relació laboral

2. Controls i registres: fase selecció de personal, horaris d'entrada i sortida, control durant la malaltia del treballador, registres de taquilles, registres d'efectes personals, control extralaboral

3. Protecció de dades dels treballadors

4. Intimitat i vigilància de la salut dels treballadors

5. Intimitat i noves tecnologies.

TEMA 5. DRET A LA PRÒPIA IMATGE

1. Dimensions del dret a la pròpia imatge: interessos de l'empresa i del treballador

2. Aparença externa dels treballadors.

3. El treballador uniformat.

TEMA 6. DRETS A LA INTEGRITAT MORAL I AL HONOR

1. El respecte a la persona en el marc de la prestació de serveis: especial referència a l'assetjament en el treball (moral, sexual, per raó de sexe, ciberassetjament...)

2. Dignitat professional i límits al ius variandi empresarial

3. Ofenses verbals i físiques al treballador. Conseqüències

TEMA 7. LLIBERTAT IDEOLÒGICA, RELIGIOSA I DE CULTE

1. Llibertats ideològica, religiosa i de culte i empreses de tendència.

2. Llibertat religiosa i descans setmanal

3. Llibertat religiosa i llicències i permisos

TEMA 8. LLIBERTAT D'INFORMACIÓ I EXPRESSIÓ

1. Contracte de treball i llibertat d'informació. Configuració de la llibertat d'informació en l'àmbit de la relació laboral.

2. Llibertat d'informació i clàusules de consciència.

3. Llibertat d'expressió. Límits al seu exercici en l'àmbit de la relació laboral.

4. Llibertat d'expressió i xarxes socials

TEMA 9. ALTRES DRETS FONAMENTALS

1. Dret a la tutela judicial efectiva i indemnitat del treballador.

2. Dret a la residència i contracte de treball.

3. Formació i contracte de treball

4. Participació i contracte de treball. Especial referència al dret al sufragi actiu i passiu.