RL0932 - Drets Fonamentals Inespecífics i Relació Laboral

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

En les dates fixades a tal efecte es desenvolupa una prova teoricopràctica.
Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota. El 25% restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries que s'han de realitzar per part de l'alumnat, activitats que s'aniran assenyalant en el seu moment i que poden tenir realitzar-se en les sessions de classe de forma presencial o de forma no presencial.
Les activitats obligatòries computen per ser avaluades quan siguin lliurades, en línia o a classe després de la seva correcció col · lectiva durant les classes presencials, a la finalització de l'exposició teòrica dels temes als quals van referits. Es realitzaran diverses activitats obligatòries: el nombre concret s'indicarà a l'inici del curs juntament amb el calendari de programació de l'assignatura.
Per tant:
Examen escrit: 75% nota final.
Execució de tasques pràctiques: 25% nota final.
Es considera presentat a l'alumnat que vagi a l'examen escrit.
Per superar l'assignatura s'exigeix ​​un mínim de puntuació de cinc com a nota global.

No realitzar les activitats obligatòries implica la pèrdua del valor d'aquestes en la nota final, no sent recuperables. Les notes de les activitats obligatòries es tindran en compte en la primera i en la segona convocatòria. No es reservaran notas per a convocatòries posteriores.