RL0932 - Drets Fonamentals Inespecífics i Relació Laboral

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

18 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 42
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 36,8
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CED-11 -verde- Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les -/verde sociolaborals.

CEP-11 Capacitat per a assessorar i/o gestionar en matèria d'ocupació i contractació laboral.

CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a dissenyar i implementar polítiques d’integració en l’empresa per a col·lectius específics de treballadors

Capacitat per a dissenyar i implementar els drets fonamentals en la relació laboral

Capacitat per a aplicar els continguts dels drets fonamentals en l’àmbit dels relacions laborals.