RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1: "Els mitjans d'impugnació" 
 
1.Els mitjans d'impugnació 
2.Classificació 
3.Recurs de reposició 
4.Recurs directe de revisió 
5.Recurs de queixa 
 
 
TEMA 2: "El recurs de suplicació" 
 
1.Funció del recurs 
2.Legitimació 
3.Resolucions recurs 
4.Motius
5.Tramitació
6.Finalització
6.1. Sentència 
6.2. Finalització per acord 
 
 
TEMA 3: "El recurs de cassació" 
 
1.Funció 
2.Recurs de cassació ordinari 
2.1. Legitimació 
2.2. Resolucions recurribles 
2.3. Motius 
2.4. Tramitació 
2.5. Finalització 
3. Recurs de cassació per a la unificació de doctrina 
3.1. Legitimació 
3.2. Resolucions recurribles 
3.3. Motius 
3.4. Tramitació 
3.5. Finalització
 
TEMA 4: "El recurs d'empara" 
 
1.Funció 
2.Legitimació 
3.Resolucions recurs 
4.Motius 
5.Tramitació 
6.Finalizació 
 
 
TEMA 5: "El procés d'execució: aspectes comuns" 
 
1.La execució laboral i les seves classes 
2.TítOLS executius 
3.Òrgan competent 
4.Subjectes legitimats 
5.Principis informadors 
6. El procés d'execució 
 
 
TEMA 6: "El procés d'execució: regles particulars" 
 
1.La execució laboral ordinària 
1.1. Execució dinerària 
1.2. Execució no dinerària 
2.Execucions especials 
2.1. Execució de sentències dictades en processos de conflicte col · lectiu 
2.2. Execució de sentències d'acomiadament 
2.3. Execució de sentències enfront d'ens públics 
3.La execució provisional 
 
 
TEMA 7: "El procés cautelar" 
 
1.Fonament 
2.El procés cautelar comú en l'ordre social 
3.Mesures cautelars específiques en determinades modalitats processals