RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Els ensenyaments teòrics es desenvolupen mitjançant l'exposició de la professora del contingut del programa a través de la classe Magistral. Per a un millor seguiment de la mateixa s'ofereix a l'estudiant l'anomenat "Material de suport per a l'estudi" a través de l'Aula Virtual. L'ensenyament teòric es completa a través de la realització d'exercicis i de qüestions sobre la teoria, l'execució pot desenvolupar de manera presencial o no presencial, i que ajuden a una comprensió del contingut de l'assignatura.

Els ensenyaments pràctiques consisteixen en la resolució de problemes i exercicis que permeten l'aprenentatge basat en problemes, on s'ha d'indagar en la norma que resulta d'aplicació en cada supòsit i s'ha de valorar la solució que es donaria a cada problema, i rellevant, sobretot, la tasca de motivar i justificar de forma raonada el sentit de la solució aportada a cada situació.

Permeten l'anàlisi de situacions, de documents, de casos pràctics i de sentències de diferents tribunals de la branca del social, a través de l'aplicació i de la interpretació de la norma que resulta l'apropiada per a cada cas.

També es realitzaran seminaris (exposició per part d'experts de determinades temàtiques objecte d'estudi al llarg del semestre. Les dates efectives de la seva realització s'han de comunicar en el seu moment, si s'escau)

En les últimes dates de les sessions presencials abans de la prova d'avaluació de l'assignatura es realitzaran sessions de tutories col · lectives, per resoldre els dubtes que els alumnes puguin presentar respecte del que s'ha après