RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

En les dates oficiales es desenvolupa una prova teorico-pràctica que es compòn de preguntes curtes i una pràctica. La part teòrica val un 70% de la nota de l'examen y la part pràctica val el 30% restant.
Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota. El 25% de la nota restant per al càlcul de la nota definitiva s'adquireix a través de l'avaluació de l' activitat complementaria que realitze l'alumne, que proposarà la professora a classe i a l' aula virtual (25% de la nota), que no es recuperable.  Per sumar la nota de les activitats complementàries a la del exàmen, esta última ha de ser 4 o superior. Pel caràcter dinàmic de la docència, independentment del carácter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuida la classe als horaris del SIA o a la programació de la Guía Docent, la activitat complementaria evaluable es podrà exigir, previ avís pero part de la professora, en qualsevol de elles, encara que també s' incluuràn a l' Aula Virtual. En cas de que l' alumne no haja presentat activitats complementàries, pot aprovar l' assignatura si obtè a l' examen la nota de 5 o superior.
Les activitats complementàries computen per ser avaluades quan siguin presentades a classe.
Per tant:
Examen escrit: 75% nota final.
Activitats complementàries: 25% nota final.
Es considera presentat a l'alumne que vagi a l'examen escrit.
Per superar l'assignatura s'exigeix ​​un mínim de puntuació de 5 com nota global.