RL0931 - Dret Jurisdiccional Laboral II

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-01 -verde- Capacitat per a conèixer i aplicar el -/verde- marc normatiu regulador de les relacions laborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

CEP-13 Capacitat de representació tècnica en l'àmbit administratiu i processal i defensa davant dels tribunals.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer les regles del procés laboral ordinari i les modalitats processals, així com el règim de les actuacions preprocessals.

Comprendre els elements objectius, subjectius i procedimentals del procés laboral.

Capacitat per a seleccionar i interpretar la legislació laboral, les normes col·lectives i les sentències dels tribunals.

Capacitat de representació en l’àmbit administratiu i processal i de defensa davant dels tribunals.