RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 0. Introducció

Reflexions inicials
Perspectiva econòmica
Economia de recursos humans vs economia laboral

Tema 1. Institucions laborals

Salari mínim
Negociació col·lectiva
Seguretat en el treball
Llicències professionals

Tema 2. La productivitat del treball

Concepte i mesura
Productivitat i salaris reals
Inflació i productivitat
Factors que determinen la productivitat
Variacions cícliques Productivitat i ocupació

Tema 3. Informació i senyalització en el mercat laboral

La selecció del personal
Informació asimètrica i selecció adversa
Credencials i proves de selecció
La senyalització en el mercat laboral

Tema 4. La formació

El capital humà
Inversió en formació en el treball
Formació general i específica de l'empresa
Inversió pròpia de la relació laboral
Crítiques a la teoria del capital humà

Tema 5. Incentius i motivació

Mesures de rendiment
Avaluació subjectiva
Risc moral i incentius
Incentius basats en la carrera professional