RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

La metodologia didàctica combinarà l'exposició del material bàsic a través de classes magistrals amb la resolució d'exercicis proposats. Donat el caràcter dinàmic de la docència, el contingut de cada classe s'establirà basant-se en el desenvolupament del temari i amb independència del caràcter (TE/PR) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA.