RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Per a aprovar l'assignatura cal obtindre globalment una puntuació mínima de cinc punts sobre deu en la nota final.

La nota final serà la mitjana ponderada de tres parts:

     Part 1: La nota obtinguda en la resolució d'exercicis i problemes (20%);
     Part 2: La nota obtinguda en l'elaboració del treball acadèmic (30%);
     Part 3: La nota obtinguda en l'examen escrit final (50%).

Les proves de resolució d'exercicis i problemes (part 1) tindran lloc durant el curs i seran recuperables tant en la primera com en la segona convocatòria.

Els resultats de l'elaboració del treball acadèmic (part 2) no seran recuperables en segona convocatòria.

L'Aula Virtual només és una orientació per a l'estudi de l'assignatura. Bàsicament la preparació de l'examen final s'efectua per mitjà de l'estudi dels manuals de l'assignatura. Tindrà la consideració de presentat l´estudiant que hagi relitzat l'examen escrit final.