RL0930 - Economia dels Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 80
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG02 - Capacitat d'anàlisi i síntesi.

CG07 - Raonament crític.

CG08 - Resolució de problemes.

CG10 - Treball en equip.

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-10 -verde- Capacitat per a conèixer i comprendre els conceptes bàsics de la -/verde- economia i el mercat de treball.

CED-11 -verde- Capacitat per a analitzar i definir els objectius de les -/verde sociolaborals.

CEP-01 Capacitat de transmetre i comunicar-se per escrit i oralment usant la terminologia i les tècniques adequades.

Resultats d'aprenentatge

- Capacidad para elaborar, desarrollar y evaluar planes de formación y orientación laboral

- Capacidad para elaborar diagnósticos de carácter económico sobre problemas del mercado de trabajo

- Capacidad para comprender el carácter dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito nacional e internacional.

- Capacidad para buscar, organizar, gestionar e interpretar informaciones cualitativas y cuantitativas referidas a las relaciones laborales y al funcionamiento de los mercados de trabajo.