RL0928 - Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

En aquesta assignatura plantegem una metodologia basada en la lliçó magistral participativa, així com l'anàlisi de casos, lectures i vídeos.

El curs es desenvoluparà al llarg d'una sèrie de sessions, en les quals es realitzaran tant activitats teòriques com pràctiques. Les sessions consistiran en la discussió de les principals idees i conceptes per part del professor, amb la participació dels alumnes; en el plantejament i resolució de qüestions a l'aula; en la lectura i anàlisi d'articles i casos per part dels alumnes; i en l'exposició i presentació de treballs i informes sobre els diferents temes del temari per part dels estudiants. El plantejament bàsic de l'aspecte didàctic del programa es basa en una participació activa dels alumnes en les classes.

Dels 6 crèdits ects de l'assignatura, 3 d'ells consistiran en activitats teòriques o pràctiques en anglés.

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/*TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles