RL0928 - Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

Es considerarà que l'estudiant s'ha presentat en una convocatòria únicament quan hagi realitzat els exàmens.
 

Elaboració treballs acadèmics 5/10 necessària
Exàmens 5/10 necessària

Resol casos 5/10 necessària

Totes les activitats pràctiques són recuperables. Aquells alumnes que hagen suspès o no hagen assistit i realizat almenys al 80% de les activitats pràctiques realitzades en classe, podran realitzar un examen pràctic sobre aquestes activitats

Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles