RL0928 - Canvi Organitzatiu i Desenvolupament de Recursos Humans

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Aprenentatge autònom.

CG07 - Raonament crític.

CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les distintes disciplines que configuren les relacions laborals.

CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisi i diagnòstics, prestar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.

Resultats d'aprenentatge

- Capacitat per a selecció i aplicar les tècniques d'investigació social en matèria de Recursos Humans.

- Capacitat per a realitzar diagnòstics i aportar propostes de millora organitzativa.

- Capacitat per a l'ús i interpretació de la informació sobre Recursos Humans en les organitzacions

- Capacitat per a avaluar, elaborar informes i proposar alternatives en la política de Recursos Humans.

- Capacitat per a aplicar eines de desenvolupament de recursos humans