RL0927 - Dret Jurisdiccional Laboral I

Curs 3 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema I. JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIES DELS TRIBUNALS LABORALS

 
1. L'ORDRE JURISDICCIONAL I ELS ÒRGANS DEL MATEIX.
2. ELS PRINCIPIS DEL PROCÉS LABORAL.
3. COMPETÈNCIA.
4. CONFLICTES DE JURISDICCIÓ I CONFLICTES I QÜESTIONS DE COMPETÈNCIA. 
 
 
Tema II. LES PARTS PROCESSALS
 
1. CONSIDERACIONS GENERALS. LA POSICIÓ DE LES PARTS
2. CAPACITAT PER A SER PART I CAPACITAT PROCESSAL
3. REPRESENTACIÓ I DEFENSA
4. LEGITIMACIÓ
5. DRET A L'ASSISTÈNCIA GRATUÏTA
 
 
Tema III. ACTES PROCESSALS
 
1. LES ACTUACIONS PROCESSALS
2. ELS ACTES DE COMUNICACIÓ
3. LES ACTIVITATS DE COOPERACIÓ JURISDICCIONAL I AUXILI A LA JUSTÍCIA
 
 
TEMA IV. ACTIVITATS PREPROCESSALES
 
1. LA CONCILIACIÓ PRÈVIA
2. LA RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA PRÈVIA
 
 
TEMA V. EL PROCÉS ORDINARI (1) 
 
1.  ACTES PREPARATORIS
2.  INICIACIÓ DEL PROCÉS: LA DEMANDA
3.  ACUMULACIÓ
4.  LA CONCILIACIÓ JUDICIAL
 
 
Tema VI. EL PROCÉS ORDINARI (2)
 
1. L'ACTE DE JUDICI I LES SEUES FASES DEL MATEIX
2. LA SENTÈNCIA
 
 
Tema VII. MODALITATS PROCESSALS 
 
1. PROCESSOS SOBRE ACOMIADAMENTS I ALTRES CAUSES D'EXTINCIÓ.
2. PROCÉS SOBRE IMPUNGANCIÓN DE SANCIONS.
3. PROCESSOS SOBRE VACANCES.
4. MATÈRIA ELECTORAL.
5. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL.
6. MOBILITAT GEOGRÀFICA I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE TREBALL.
7. DRETS DE CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR, I LABORAL.
8. PERMISOS I REDUCCIÓ DE JORNADA.
9. SEGURETAT SOCIAL.
10. PROCEDIMENTS D'OFICI.
11. CONFLICTES COL·LECTIUS
12. PROCESSOS SOBRE CONVENIS COL·LECTIUS
13. IMPUGNACIÓ D'ESTATUTS DE SINDICATS
14. PROCESSOS SOBRE TUTELA DE DRETS FONAMENTALS