RL0927 - Dret Jurisdiccional Laboral I

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


I.      Classes teoricopràctiques: en aquesta fase es desenvolupen els continguts de l'assignatura, per l'exposició del professorat, la qual constarà; d'una part introductòria en què s'activaran els coneixements previs de l'alumnat a fi que relacione els mateixos amb les exposicions, a continuació l'exposició desenvoluparà un mapa conceptual de continguts nous vinculant-los amb la realitat per mitjà de l'explicació d'un cas real, es facilita finalment un resum o síntesi de la informació adquirida, s'integren així els nous coneixements.

 

 

 

II.              Classes pràctiques: les classes en aquesta fase pràctica s'orienten a l'exercici d'activitats d'aplicació dels continguts a situacions concretes i a l'adquisició d'habilitats procedimentals relacionades amb la matèria objecte d'estudi, i mostren a l'alumne o a l'alumna com ha d'actuar, sobre la base de la teoria de l'aprenentatge per descobriment, per la qual cosa l'activitat directa de l'alumnat és de vital importància. La modalitat organitzativa és la resolució de casos reals, previ estudi individual i col·lectiu per mitjà del mètode d'aprenentatge cooperatiu Puzzle, en el qual la solució no es troba excessivament tancada.

 

 

 

III.           Seminaris: per mitjà dels quals s'oferirà a l'alumnat l'oportunitat d'investigar en profunditat un tema concret d'actualitat, referit al programa objecte d'estudi, que conclou amb la realització d'un informe jurídic.

 

 

 

IV.    Conferències i jornades: es desenvoluparan al llarg del curs, sobre qüestions actuals relacionades amb la matèria d'estudi, a fi que experts vinculats a la pràctica puguen transmetre a l'alumnat els seus coneixements i experiències. Les dades de la realització les comunicarà el professorat amb antelació suficient a fi que l'alumnat puga programar-se l'agenda.

 

IV. Tutories: de caràcter obligatori, s'hi resoldran els dubtes que puguen sorgir en relació amb els continguts i en la resolució dels casos pràctics. La tutoria té com a finalitat guiar i orientar el treball no presencial, avaluar el procés i fer el seguiment del treball no presencial.

 

V. Per als estudiants i les estudiantes que no puguen assistir a les classes presencials: els alumnes o les alumnes que no puguen assistir a classe per causa justificada (com l'exercici d'activitat laboral) han d'acreditar-lo documentalment, i atés que les tutories són obligatòries, l'alumnat en aquest cas ha de sol·licitar per correu electrònic una entrevista amb el professorat abans que transcórreguen les tres primeres setmanes del curs a fi de poder determinar un itinerari especific d'aprenentatge i d'avaluació.