RL0927 - Dret Jurisdiccional Laboral I

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Les proves de evalaución estan formades per un examen escrit i l'execució de tasques i pràctiques al llarg de la docència de l'assignatura.

Examen escrit: En les dades oficials fixades per la Universitat, es realitzará una prova escrita consistent en un qüestionari format per 20 pregunters amb quatre respostes possibles, de les quals solament una és valguda. Les respostes incorrectes descompten 0,17 punts. L´ examen constarà de preguntes teòriques y pràctiques. Aquesta prova suposa el 75% de la nota total.

Execució de tasques i pràctiques: l'alumnat haurà de realitzar al llarg del curs activitats pràctiques obligatòries, com a resolució de casos pràctics, formulació del demandes i oposicions, informe jurídics, dictàmens, defensa i oposició a vista oral, etc., que en el seu moment es determinaran. Aquestes activitats es desenvolupen tant de forma presencial com no presencial, de manera que l'absència de l'alumnat en les pràctiques presencials suposarà la no realització de la pràctica de què es tracti. Aquesta prova suposa el 25% de la nota total.

No es reservaran notes per a convocatòries posteriors.

La nota mínima per superar l'assignatura serà de 5 punts. Es considerarà l'alumne o l'alumna presentat amb la realització de l'examen escrit.