RL0924 - Dret del Treball III

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. LES RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL:  RÈGIM JURÍDIC

1. Delimitació de la relació laboral especial.

2. Normativa aplicable a les relacions laborals especials.

3. Els contractes especials: Conceptuació i enumeració.

TEMA 2. RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DEL SERVEI DE LA LLAR FAMILIAR

1. Subjectes del contracte.

2. Modalitats i durada del contracte de treball.

3. El règim salarial.

4. Jornada, descansos i vacances.

5. Conservació del contracte de treball domèstic.

6. Extinció del contracte.

TEMA 3. RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DEL PERSONAL D'ALTA DIRECCIÓ

1. Subjectes del contracte.

2. Forma i contingut del contracte.

3. Període de prova.

4. Durada del contracte.

5. Temps de treball.

6. Pacte de no concurrència i de permanència en l'empresa.

7. Promoció interna.

8. Extinció del contracte.

TEMA 4. RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DELS ESPORTISTES PROFESSIONALS

1. Subjectes del contracte.

2. Capacitat per contractar.

3. Forma i contingut del contracte.

4. Modalitats del contracte de treball.

5. Període de prova.

6. Durada del contracte.

7. Drets i obligacions de les parts.

8. Retribucions.

9. Jornada, descansos i vacances.

10. Cessions temporals.

11. Extinció del contracte.

TEMA 5. RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DELS ARTISTES EN ESPECTACLES PÚBLICS

1. Subjectes del contracte.

2. Capacitat per contractar.

3. Forma del contracte.

4. Període de prova.

5. Durada i modalitats del contracte de treball.

6. Drets i deures de les parts.

7. Retribucions.

8. Jornada, descansos i vacances.

9. Extinció del contracte.

TEMA 6. RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DE LES PERSONES QUE INTERVENEN EN OPERACIONS MERCANTILS SENSE ASSUMIR EL RISC I VENTURA

1. Subjectes del contracte.

2. Forma del contracte.

3. Durada del contracte i període de prova.

4. Jornada, descansos i vacances.

5. Clientela.

6. Mostrari i instruments de treball.

7. Obligacions de l'empresari.

8. Retribucions.

9. Obligacions del treballador.

10. Extinció del contracte.

TEMA 7. RELACIÓ LABORAL DE CARÀCTER ESPECIAL DELS DISCAPACITATS EN CENTRES ESPECIALS D'OCUPACIÓ

1. Subjectes de la relació laboral.

2. Forma del contracte.

3. Modalitats del contracte.

4. Condicions del treball.

5. Durada del contracte.

6. Promoció en el treball.

7. Retribucions.

8. Jornada, descansos i vacances.

9. Extinció del contracte.

TEMA 8. ALTRES RELACIONS LABORALS DE CARÀCTER ESPECIAL

1. Treball dels penats en institucions penitenciàries.

2. Relació laboral especial dels menors internats.

3. Relació laboral especial dels advocats que presten serveis en despatxos, individuals o col·lectius.

4. Relació laboral especial de residència per a la formació d'especialistes en Ciències de la Salut.

5. Algunes qüestions sobre el personal civil no funcionari al servei d'establiments militars.