RL0924 - Dret del Treball III

Curs 3 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyaments teòrics

L'ensenyament teòric consistirà en l'exposició pel professorat del contingut del programa a través de la classe magistral, amb participació activa de l'alumnat dirigida a l'adquisició per part d'aquest dels coneixements teòrics necessaris per a aconseguir les competències assenyalades. En aquest sentit, es fomentarà el debat i el plantejament de qüestions en relació amb el tema objecte d'explicació, i és convenient que els alumnes i les alumnes hagen realitzat una aproximació prèvia al tema a tractar. A l'efecte, es recomana a l'alumnat l'ús d'algun dels manuals i de la legislació pertinent que apareixen en l'apartat corresponent als recursos bibliogràfics. Amb caràcter previ a la classe es proporcionarà el corresponent material de suport a través de l'aula virtual. Aquest material facilita a l'alumne el seguiment de l'explicació teòrica que s'efectua durant les classes, sense que puga considerar-se que substitueix als manuals i a la legislació actualitzada recomanada en els recursos bibliogràfics per a l'estudi de l'assignatura.

Ensenyaments pràctics

Consisteix a resoldre supòsits i exercicis on l'alumnat, a través de les qüestions reals que se li presenten, ha d'aplicar les competències adquirides en les classes teòriques per a resoldre-les. L'alumnat ha de buscar una solució degudament raonada amb la utilització dels recursos necessaris en cada cas: legislació, jurisprudència, convenis col·lectius, etc. Es tracta, en definitiva, de l'anàlisi de situacions conflictives extretes normalment de la realitat en què l'alumnat haurà de buscar una solució mitjançant l'aplicació de la normativa aplicable. Aquestes tasques -individuals o en grup- permeten a l'alumnat el contacte amb problemes reals i potencien la cerca d'una solució enfront del problema jurídic presentat, alhora que realitza una tasca de recerca i de selecció de la diversitat normativa integradora del sistema de fonts d'aquesta àrea de coneixement.

Seminaris

Consisteixen a assistir a les exposicions dutes a terme per part d'experts en matèries concretes objecte d'estudi al llarg del semestre, i, amb posterioritat, elaborar resums i extreure les conseqüències sobre el tema corresponent. Les dates efectives de la realització cal comunicar-les amb la deguda antelació. També poden dedicar-se a jornades de presentació de treballs voluntaris efectuats per l'alumnat.

Tutories

S'efectuarà el seguiment de les activitats proposades, se suggereixen metodologies per a la realització i es resolen els dubtes que se li puguen presentar a l'alumnat en el desenvolupament.