RL0923 - Dret de la Seguretat Social II

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

UNITAT 1.

Prestacions econòmiques del sistema de Seguretat Social

 
LLIÇÓ 1. La Incapacitat Temporal.

 
1. Concepte i durada.
2. Quantia de la prestació econòmica.
3. Beneficiaris.
4. Declaració del dret: pagament i responsabilitat del subsidi.
5. Extinció del dret

LLIÇÓ 2. La Maternitat i La Paternitat.

 
I. LA PRESTACIÓ PER MATERNITAT.
1.Concepte.
2. Beneficiaris.
3. Quantia de la prestació econòmica.
4. Responsabilitat amb vista al pagament del subsidi.

 
II. LA PRESTACIÓ PER PATERNITAT

1. Concepte

2. Beneficiaris

3. Quantia de la prestació

4. Responsablitat i pagament

Lliçó 3. Riscos durant l'embaràs i la lactància.

 
I. RISC DURANT L'EMBARÀS
1.Concepte.
2. Beneficiaris.
3. Quantia de la prestació.
4. Gestió.

II. RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL


LLIÇÓ 4. La Incapacitat Permanent

I. Consideracions generals.
II. Concepte.
III. Graus.
IV. La declaració d'incapacitat.
V. Requisits del beneficiari.
VI. Prestacions econòmiques: quantia.
VII. Responsabilitat en el pagament.
VIII. Incompatibilitats.
IX. La revisió de la incapacitat.
X. Lesions permanents no invalidants.

LLIÇÓ 5. La Jubilació.

I. El règim jurídic definit pel text refós de 1994.
II. La jubilació ordinària:
1. Concepte. 2. Requisits. 3. Beneficiaris. 4. Prestació econòmica: quantia. 5. Normes transitòries. 6. Dinàmica del dret.
III. La jubilació anticipada.
1. La jubilació anticipada en el règim general dels qui hagin cotitzat al mutualisme laboral. 2. Col · lectius que per raó de la seva activitat, poden accedir a jubilació anticipada, fonamentalment en règims especials. 3. La jubilació anticipada com a mesura de foment d'ocupació: jubilació parcial i jubilació especial, 4. La jubilació anticipada dels que van perdre la feina per una situació de crisi en l'empresa, 5. La jubilació anticipada "voluntària".
IV. La jubilació parcial.
1. Concepte i règim jurídic.
V. La jubilació flexible.
1. Concepte i règim jurídic.

LLIÇÓ 6. Mort I Supervivència

I. Introducció.
II. El fet causant.
III. El subjecte causant.
IV. Les prestacions:
1. Auxili per defunció.
2. La pensió de viduïtat. a. Beneficiaris. b. Contingut de la prestació. c. Dinàmica del dret. d. Incompatibilitats;

3. La prestació temporal de viduïtat: a. Beneficiaris. b. Contingut de la prestació; c. Dinàmica del dret.

4. La pensió d'orfandat. a. Beneficiaris. b. Contingut de la prestació. c. Dinàmica del dret. d. Incompatibilitats.

5. Prestacions en favor de familiars: pensions i subsidis.

6. Indemnitzacions a preu fet.
V. Les pensions extraordinàries motivades per actes de terrorisme.

LLIÇÓ 7. La Protecció Familiar

I. Antecedents ..
II. La reforma operada per la Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques en matèria de Seguretat Social. Remissió.
III. La prestació familiar no econòmica: supòsits i abast

IV. Prestacions econòmiques; remissió

LLIÇÓ 8. Atur

I. Configuració general: concepte, modalitats, nivells, àmbit subjectiu i àmbit objectiu.
II. Nivell contributiu: la prestació per desocupació. 1. Requisits. 2. El concepte legal d'atur. 3. Naixement del dret. 4. Període d'ocupació cotitzada. 5. Quantia i cotització. 6. Durada de la prestació. 7. Suspensió i extinció del dret. 8. La incidència de la vaga sobre el dret a la desocupació.
III. El nivell assistencial d'atur: els subsidis per desocupació. 1. Tipologia. 2. Durada. 3. Quantia i cotització. 4. Dinàmica.
IV. Règim i gestió de les prestacions. 1. Automaticitat i incompatibilitats. 2. Règim financer i gestió. 3. Obligacions, infraccions i sancions.
V. La Renda Activa d'Inserció. 1. Concepte, naturalesa i règim jurídic.

LLIÇÓ 9. Les especialitats en l'acció protectora dels règims especials

I. R. E. TREBALLADORS AUTÒNOMS.
II. R. E. TREBALLADORS DEL MAR.
III. R. E. MINERIA DEL CARBÓ.
IV. R. E. ESTUDIANTS.
VII. ELS NOUS SISTEMES ESPECIALS EN EL RÈGIM GENERAL I EN EL RÈGIM ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

1. Els sistemes especials creats el 1986. La primera "FEU OLOR" de simplificació de l'estructura del Sistema de Seguretat Social

2. Les més recents integracions: la supressió del règim especial agrari i del Règim Especial d'Empleats de Llar.

IX. RÈGIMS ESPECIALS DE FUNCIONARIS. La nova integració dels funcionaris en el règim general en matèria de pensions. El manteniment de la segregada protecció mutualista.

LLIÇÓ 10. La protecció No Contributiva

I. Aclariment conceptual: la protecció assistencial en el marc de la Seguretat Social: supòsits.
III. La prestació no contributiva de jubilació.
IV. La prestació no contributiva d'invalidesa.
V. Les prestacions familiars. La reforma operada per la Llei 52/2003, de 10 de desembre, de disposicions específiques en matèria de seguretat social.
VI. La prestació assistencial per atur: remissió.

 


UNITAT 2

Altres mecanismes de protecció social


LLIÇÓ 11. La Seguretat Social Complementària

I. Concepte i classes.
II. El model constitucional de Seguretat Social complementària.
III. Tècniques de seguretat social complementària. 1. Millores voluntàries per l'establiment de tipus de cotització. 2. Millora directa de prestacions. a. Previsions constitucionals. b. Millores voluntàries. c. Pòlisses d'assegurança. d. Problemes interpretatius dels convenis col · lectius i les pòlisses d'assegurances. 3. Altres tècniques de previsió complementària. a. Fundacions laborals. b. Entitats de previsió social. c. Plans i fons de pensions.


LLIÇÓ 12. L'Assistència Social

I. Concepte i naturalesa jurídica. Diferències amb les prestacions no
contributives.
II. Règim jurídic. Contingut.

LLIÇÓ 13. Els Serveis Socials. La protecció de la dependència.

I. Concepte i naturalesa jurídica.
II. La protecció de la dependència.
III. Altres serveis socials.