RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

 LLIÇÓ 1. EL DRET DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: QÜESTIONS INTRODUCTÒRIES I CONCEPTUALS
I. El drama dels accidents de treball.
II. Les causes de la sinistralitat laboral.
III. Mesures per a promoure la prevenció.
IV. Riscos laborals: definició i classificació.

LLIÇÓ 2. EL DRET DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. ORÍGENS I CONCEPTE. ANTECEDENTS HISTORICONORMATIUS
I. De la seguretat i higiene en el treball al dret de la prevenció de riscos laborals: orígens i concepte.
II. Antecedents historiconormatius de la protecció de la seguretat, higiene i salut en el treball a Espanya.

LLIÇÓ 3. MARC NORMATIU DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS:
I. Normativa internacional. La labor normativa de l'OIT en seguretat i salut.
II. Normativa europea. La política de prevenció de riscos laborals en el marc de la Unió Europea.

III. El dret de la prevenció de riscos laborals en l'ordenament jurídic espanyol.


LLIÇÓ 4. LA LLEI 31/1995, DE 8 DE NOVEMBRE, DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
I. Aspectes preliminars.
II. Principis i finalitats de la LPRL.
III. L'àmbit d'aplicació de la LPRL.

LLIÇÓ 5. POLÍTICA PREVENTIVA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. ACTUACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS
I. El deure els poders públics d'adoptar una política en matèria de seguretat i salut en el treball.
II. La política de seguretat i salut en el treball en el marc de la LPRL: objectius i mitjans de consecució.
III. L'actuació normativa: el desenvolupament reglamentari de la política de prevenció de riscos laborals.
IV. L'actuació administrativa: Administracions públiques implicades en l'acció preventiva. Estructura orgànica.

LLIÇÓ 6. DRETS DEL TREBALLADOR I OBLIGACIONS DE L'EMPRESARI EN MATÈRIA PREVENTIVA

I. La seguretat i la salut en el treball: deure empresarial amb fonament legal.
II. El deure empresarial de prevenció de riscos laborals: principis generals.
III. Catàleg general de deures preventius empresarials.
IV. Avaluació de riscos.
V. Planificació de l'activitat preventiva.
VI. Llocs de treball.
VII. Equips de treball i mesures de protecció.
VIII. Mesures d'emergència.
IX. Risc greu i imminent.
X. La vigilància de la salut.
XI. Documentació.
XII. Coordinació d'activitats empresarials.
XIII. Informació i formació.

LLIÇÓ 7. ACCIÓ PREVENTIVA EN ELS COL·LECTIUS ESPECIALMENT PROTEGITS
I. Treballadors especialment sensibles a determinats riscos.
II. Protecció de la maternitat.
III. Protecció dels menors.

IV.Treballadors temporals i vinculats a empreses de treball temporal.

V. Les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos.

LLIÇÓ 8. L'ORGANITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ EN L'EMPRESA: FONAMENTS I FINALITAT. LES FUNCIONS TECNICOPREVENTIVES. MODALITATS D'ORGANITZACIÓ PREVENTIVA
I. El deure prevenció de l'ocupador com a fonament de l'organització dels recursos tecnicopreventius en l'empresa.
II. L'organització tecnicopreventiva empresarial: configuració normativa.
III. Modalitats d'organització: introducció.
IV. L'assumpció personal de l'ocupador de les funcions preventives.
V. La designació d'un o de diversos treballadors per a l'acompliment de les funcions preventives.
VI. Els serveis de prevenció.
1. Introducció.
2. Els serveis de prevenció propis (SPP).
3. Els serveis de prevenció mancomunats (SPM).
4. El concert amb entitats especialitzades alienes a l'empresa (SPA). L'actuació de les MATEP com a SPA.
VII. Presència necessària dels recursos preventius: supòsits i requisits (art. 32 bis LPRL).
VIII. El requisit de l'auditoria externa en les modalitats d'organització preventiva internes en l'empresa.

LLIÇÓ 9. LA IMPLICACIÓ DELS TREBALLADORS EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS EN L'EMPRESA


I. La participació dels treballadors: els drets d'informació i consulta.
II. La representació dels treballadors en matèria de prevenció de riscos laborals: delegats de prevenció i el comitè de seguretat i salut.


LLIÇÓ 10. RESPONSABILITATS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: ADMINISTRATIVES, SEGURETAT SOCIAL, CIVILS I PENALS

I. Introducció. Modalitats de responsabilitats.
II. Responsabilitats administratives.
III. Responsabilitats de Seguretat Social.
IV. Responsabilitats civils.
V. Responsabilitats penals.