RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Criteris de superació

Proves

Ponderació

 

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

75%

 

Observació/execució de tasques i de pràctiques

25%

 

Total acumulat 

100%

 

 

 

Amb independència de l'avaluació de l'aprenentatge dels estudiants i de les estudiantes durant el desenvolupament del semestre, l'examen serà final i escrit (tipus test). L'examen escrit constarà d'una part de teoria i una altra de pràctica. 
No es reservaran notes per a convocatòries posteriors.

 

 

Examen escrit:
Part teòrica: en les dates oficials fixades a aquest efecte tindrà lloc una prova que es compon de 30 preguntes de tipus test (teoria i pràctica) amb quatre respostes possibles. El exàmen es valora en 7,5 punts.  La dinàmica d'aquesta prova, bàsicament, és la següent:
. Sempre una i només una de les quatre respostes per pregunta test és correcta.
. Cada pregunta resposta correctament equival a 0'25 punts.

. Les preguntes en blanc no puntuen.

. Una pregunta incorrectament resposta resta 0'12.

L'estudiantat ha d'obtenir-hi almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder superar l'assignatura.

Aquesta prova escrita computa el 75% de la nota final.


Observació/execució de tasques i de pràctiques: el 25% de la nota total s'obté a partir de l'avaluació de les diferents activitats obligatòries, les quals han de realitzar-se per  l'alumnat al llarg del periode de docència de la asignatura, i en les dates indicades i que sque es determinen oportunament, tal com avance el semestre. Aquestes activitats es duen a terme en les sessions de classe de manera presencial o de manera no presencial, però sempre durant el període de docència de l'assignatura i en les dates que s'indiquen, no sent recuperables. Aquesta prova suposa una nota total màxima de 2,5 punts.  La mera realització de la mateixa no implica obtenir la qualificació màxima i la qualificació obtinguda només es tindrà en compte en la primera i en la segona convocatòria. Donat el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (TE/PR/LAB/SEM/TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIAo en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es podran exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.


La realització d'activitats voluntàries propostes té també repercussió en la qualificació final.

En conseqüència:

L'examen escrit suposa un 75% de  la nota final. 

L'execució de tasques pràctiques: 25% de la nota final.

La nota mínima per a superar l'assignatura és de 5, a més  l'estudiantat ha d'obtenir almenys una qualificació quantitativa de 3,75 punts (sobre 7,5) en l'examen escrit per a poder sumar la puntuació obtinguda en l'execució de les tasques obligatòries. La puntuació de l'assignatura la dóna la suma de les notes obtingudes en l'examen escrit  teoricopràctic –una vegada  aconseguida la puntuació d'almenys, 3,75- i  l'obtinguda per l'execució de les tasques obligatòries durant el curs. S'entén per presentat l'alumne  o l'alumna que realitze la prova escrita teoricopràctica. No realitzar les activitats obligatòries implica la pèrdua del valor d'aquestes en la nota final, no sent recuperables.  Les notes de les activitats obligatòries es tindran en compte en la primera i en la segona convocatòria.