RL0922 - Dret de la Prevenció de Riscos Laborals I

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

32 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

17 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 36
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 54
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-04 Aplicar els coneixements a la pràctica

CED-07 Capacitat per a conèixer i aplicar els coneixements sobre la salut laboral i prevenció de riscos laborals.

CEP-03 Capacitat per a seleccionar i gestionar informació i documentació laboral.

CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisis i diagnòstics, prestar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a realitza tramites d’accidents de treball, malalties professionals, IT per risc durant l’embaràs etc.

Capacitat per a formar part dels serveis de prevenció propis i aliens

Capacitat per a assessorar sobre la responsabilitat per incompliment en matèria preventiva

Capacitat per a assessorar en l’elecció dels sistemes de gestió de la prevenció