RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Resolució de casos

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

- Examen final tipus test: 30% (15% Sociologia + 15% Psicologia).
- Resolució de problemes i pràctiques: 70% (35% Sociologia + 35% Psicologia).
 
- Per aprovar l'assignatura en conjunt, és necessari aprovar cada un dels seus 4 components: examen final de Sociologia i de Psicologia, i problemes i pràctiques de Sociologia i de Psicologia. En cas contrari, la nota final no pot ser superior a 4/10.
- La nota corresponent a la resolució de problemes i pràctiques és recuperable en la segona convocatòria mitjançant la realització d'una prova a anàloga a qualsevol de les realitzades en classe.
- Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tinga atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles.
- L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria sempre que, almenys, n'haja fet l'examen tipus test.
 - Copiar a un examen i/o el contingut de qualsevol tasca significarà un qualificació de 0 punts en l'examen o la tasca.