RL0921 - Conflicte i Estructura de la Negociació

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

9 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-05 Capacitat per a comprendre la relació entre processos socials i la dinàmica de les relacions laborals. 

CEP-07 Capacitat per a aplicar tècniques i prendre decisions en matèria de gestió de recursos humans (política retributiva, de selecció...).

CEP-09 Capacitat per a realitzar funcions de representació i negociació en diferents àmbits de les relacions laborals.

Presa de decisions.

Raonament crític.

Resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat per a plantejar solucions i gestionar els conflictes laborals

Capacitat per a identificar i comprendre la naturalesa d’un conflicte laboral

Capacitat per a analitzar i gestionar el conflicte en les organitzacions