RL0920 - Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'eix del procés d'aprenentatge és el treball de l'estudiantat que aprèn treballant. Sent missió del professorat ajudar-ho en aquesta tasca: a) subministrant informació, b) mostrant els fons on es poden aconseguir,c) dirigint els seus passos de manera que el procés d'aprenentatge es puga realitzar eficaçment. Així el desenvolupament del curs es basarà:

- ENSENYAMENTS TEÒRICS: 
L'alumnat rep les bases conceptuals de la matèria assistint a les classes que podem cridar magistrals i completant-les amb el seu estudi personal.
Són les classes en les quals s'exigeix menys interactivitat a l'estudiantat, ja que estan concebudes com a mètode unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l'alumnat.
Marque en el qual es donaran les principals orientacions i clarificacions.

- ENSENYAMENTS PRÀCTICS: 
Per a facilitar la comprensió de qüestions esmentades en les classes teòriques, alternarem amb activitats pràctiques: anàlisis de documents, estadístiques , visualitzacions, conferències, notícies d'actualitat, orientacions bibliogràfiques, debats, critiques, enllaces WEB...
L'alumnat podrà percebre l'aclaparant informació existent en la temàtica que ens ocupa i la necessitat de potenciar la capacitat de gestió de la informació. Així com se li possibilita accés a informació bàsi8ca , on podrà seleccionar materials per a les posteriors presentacions.

Presentacions en classe (a pactar amb el professorat) :
Els grups es configuraran amb 3-4 alumnes/as (oberta la possibilitat de presentar individualment ). Han de participar tots els membres del grup. Durada: 10 minuts. Poden utilitzar-se tots els mitjans audiovisuals disponibles. Imprescindible presentar un mapa conceptual per a facilitar el seguiment de la presentació.
El grup que presenta haurà de lliurar al professoratun escrit en el qual constarà:

  • Resum de la lectura.
  • Explicació d'almenys tres idees que siguen considerades pel grup com a rellevants.
  • Materials que han servit com a presentació. Així com totes les dades. personals, títol, índex, referències bibliogràfiques ...
  • Així com totes les dades personals, títol, índex, referències bibliogràfiques ...

La resta de companys/as que no presenta ha d'assistir a aquestes presentacions i dur a terme una escolta activa. Haurà de presentar un escrit en el qual constarà:

  • Valoració de les explicacions realitzades quan claredat expositiva.
  • Síntesi del contingut exposat.
  • Explicació i justificació d'almenys dues idees que es consideren rellevants.

Es donaran per a totes les tasques pautes molt concretes, intentant evitar en tant que sigui possible confusió, desorientació, pèrdues de temps.
Sempre l'alumnat haurà de fer un registre en el seu quadern (dossier) d'absolutament tot el treballat en l'assignatura (anotarà l'activitat realitzada emplenada, dades, data...).

TUTORIES: 

Al llarg del semestre es realitzaran tutories  en grups reduïts.
Es planificarà un calendari sobre aquest tema que se li notificarà a l'alumnat en classe, per mitjà del correu electrònic, aula virtual