RL0920 - Sociologia del Treball i de les Relacions Laborals

Curs 2 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

36 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 60
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CEA-01 Anàlisi crítica de les decisions emanades dels agents que participen en les relacions laborals.

CEA-02 Capacitat per a interrelacionar les distintes disciplines que configuren les relacions laborals.

CED-05 Capacitat per a utilitzar els conceptes  i continguts bàsics de la sociologia del treball i de les tècniques d'investigació social

CEP-05 Capacitat per a realitzar anàlisis i diagnòstics, prestar suport i prendre decisions en matèria d'estructura organitzativa, organització del treball, estudis de mètode i estudis de temps de treball.

CEP-06 Capacitat per a participar en l'elaboració i disseny d'estratègies organitzatives i desenvolupar l'estratègia de recursos humans de l'organització.

Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Capacitat de gestió de la informació.

Raonament crític.

Treball en equip.

Resultats d'aprenentatge

Coneixement dels principals agents socials i capacitat d’interpretació de les seues formes d’intervenció

Coneixement dels conceptes bàsics i fonaments teòrics de l’organització del treball i les relacions laborals

Coneixement de l’estructura actual i tendències del mercat de treball espanyol i internacional

Capacitat per a posar en relació les distintes disciplines implicades en la configuració de les relacions laborals

Capacitat per a distribuir tasques, negociar l’aportació de cada individu al grup i assumir les responsabilitats respectives.

Capacitat d’identificació, organització i gestió de la informació rellevant en l’àmbit sociolaboral

Capacitat d’anàlisi crítica de les propostes fonamentals de la matèria.