RL0919 - Psicologia del Treball i dels Recursos Humans

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Projectes

20%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

A) L'aprovat en l'assignatura s'aconseguirà obtenint un mínim de 5 punts sobre 10 del total de l'avaluació, considerant la suma ponderada de les notes de totes les proves i informes realitzats.

Per a poder superar l'assignatura, l'estudiant ha de superar la part teórica i pràctica de forma independent amb una nota mínima de 5 (sobre 10). Amés, la realització de les sesions pràctiques, entrega de memories corresponents i projecte/treball en grup seran obligatories. Les tasques anteriorment descrites podran ser recuperables en el seu cas, previ acord amb el professor/a.

"Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tinga atribuïda la classe als horaris del SIA o en la programació de la Guia Docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professor, en qualsevol d'elles ".  

B) L'estudiant es considerarà presentat en una convocatòria sempre que, almenys, faça l'examen escrit.

Copiar a un examen i/o el contigut de qualsevol tasca significará un qualificació de 0 punts.