RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

LLIÇÓ 1. Antecedents normatius i aparició del sistema de Seguretat Social. Dels antecedents remots als nostres dies.

I. Aproximació al concepte de Seguretat Social. Les necessitats socials i tècniques de protecció. Breu anàlisi històric comparat.
II. La protecció social a Espanya: breus antecedents històrics
III. La Seguretat Social en la Constitució Espanyola
1.El art. 41 i la doctrina constitucional.
2.Distribución de competències Estat CCAA
IV. Desenvolupament legal de la Constitució El Text refós de la Llei General de Seguretat social de 20 de juny de 1994 i les seves modificacions.

LLIÇÓ 2. La Seguretat Social a les normes internacionals i comunitàries

I. La internacionalització de la Seguretat Social espanyola. Instruments de convergència legislativa internacional
II. Les bases del dret internacional espanyol de Seguretat Social
III. Panorama general sobre l'abast i limitacions dels drets d'igualtat d'estrangers i assistència social a emigrants
IV. Referència al dret coordinatorio interior ia l'internacional no comunitari
V. Dret internacional comunitari de Seguretat Social

LLIÇÓ 3. Camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social

I. Població protegida. El teòric principi d'universalitat de l'art. 41 CE. La professionalitat i territorialitat com pressupostos de la inclusió en el sistema de la Seguretat Social

II. Composició del sistema: el nivell contributiu i el nivell no contributiu. Estructura del nivell contributiu: el règim general i els règims especials. Últimes línies de tendència en qüestió de règims especials.

III. El nivell contributiu de prestacions: determinació del camp d'aplicació del règim general.

IV. Sistemes especials de la Seguretat Social

V. Règims especials: camps d'aplicació


LLIÇÓ 4. Constitució de la relació jurídica de Seguretat Social. Els actes d'enquadrament.


I. Constitució de la relació jurídica de Seguretat Social. Raons de la seva pervivència

II. Inscripció d'empreses en el règim general de la Seguretat Social

III. L'afiliació dels treballadors.

IV. La situació d'alta a la Seguretat Social: tipologies. El Conveni Especial.

V. Les baixes

VI. El sistema RED


LLIÇÓ 5. La gestió de la Seguretat Social
 


I. Entitats gestores públiques

II. Col · laboració en la gestió: les mútues d'accidents de treball i malalties professionals

III. Col · laboració en la gestió: les empreses col · laboradores. Supòsits.

LLIÇÓ 6. El finançament de la Seguretat Social. Cotització i recaptació.


I. Fins i mitjans de la Seguretat Social: la determinació de la "dosi de protecció social". El pressupost de la Seguretat Social

II. Fonts dels recursos del sistema espanyol de Seguretat Social
III. La cotització a la Seguretat Social
1. L'obligació de cotitzar. Concepte i naturalesa jurídica
2. Subjectes obligats i subjectes responsables
3. Dinàmica de l'obligació de cotitzar: naixement, durada, extinció i prescripció
4. L'objecte de l'obligació de cotitzar: determinació de la quota
5. Forma, lloc i termini del compliment de l'obligació de cotitzar
V. El sistema RED

VI. La recaptació: breu referència.


LLIÇÓ 7. Acció protectora (I). Les contingències protegides

I. Introducció: extensió de la protecció i les contingències protegides.
II. Les contingències professionals

1. L'accident de treball

2. La malaltia professional

III. Contingències comunes i altres contingències

IV. Les contingències protegides en els règims especials.LLIÇÓ 8. Acció protectora (II). Les prestacions: generalitats

I. Prestacions de la Seguretat Social: classes i requisits generals per al'accés a les mateixes

1. Classes de prestacions. Quadre general de l'acció protectora

2. Requisits d'accés a la protecció

II. Responsabilitat en matèria de prestacions

1. Regulació general

2. Supòsits d'imputació i abast de la responsabilitat
3. Procediments per a declarar i fer efectiva la responsabilitat
4. Supòsits especials de responsabilitat en matèria de prestacions
III. Determinació de la quantia de les prestacions: prestacions contributives i prestacions no contributives.

IV. Garanties de les prestacions: el seu caràcter privilegiat, el principi d'irrenunciabilitat, límits per a la cessió, el descompte, o la retenció, l'embargabilitat relativa, tractament fiscal i regles sobre prescripció i caducitat.

V. Incompatibilitats

VI. Revisió d'actes declaratius de drets en matèria de Seguretat social i el reintegrament de prestacions indegudament percebudes.