RL0918 - Dret de la Seguretat Social I

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Els ensenyaments teòrics van a comprendre tant l'exposició de la matèria en classe per part de la professora com la realització per l'alumne de totes aquelles activitats que es consideren convenients, tendencialment dirigides a que l'alumne adquireixe els coneixements teòrics necessaris per aconseguir les competències assenyalades .

En aquest sentit, en la part teòrica de la docència adquireix una especial rellevància com a sistema d'ensenyament i aprenentatge dels episodis del Podcast "Sistema Espanyol de Seguretat Social". Els Podcast "són gravacions en mp3 distribuïdes mitjançant canals RSS en què es recullen explicacions de la professora de diversos temes del programa. Aquests arxius són rebuts automàticament (a l'ordinador) per l'alumne subscrit al Podcast que pot gravar també en el seu reproductor mp3 o IPOD o IPAD per poder escoltar-los en qualsevol moment i quantes vegades vulgue. Cada episodi del Podcast va acompanyat d'una Guia d'Aprenentatge que recull materials complementaris per ajudar l'alumne en la preparació de l'assignatura, incloent referències bibliogràfiques, normatives i jurisprudencials així com una sèrie d'activitats a realitzar que permetran a l'alumne adquirir els coneixements teòrics necessaris , a més de treballar altres competències-genèriques i específiques-importants en la seva formació i que cal exigir a qualsevol titulat universitari: capacitat d'anàlisi i síntesi, capacitats de redacció oral i escrita, capacitat crítica, etc. Aquestes activitats en molts casos seran objecte de realització a classe, de manera que les activitats d'aprenentatge de tipus teòric presencials tinguen un valor afegit sobre la simple exposició de la classe magistral per la professora, encara que no significa la total eliminació d'aquestes. En els últims tems s'utilisen també vídeos gravats per la profesora i distribuits vers l'aula virtual. Aquestos vídeos expliquen aspectes concrets de l'assignatura d'una manera més amena i visual.

Al costat de les anteriors, també estan programades la realització per part dels alumnes de diverses activitats o tasques-individuals o en grup-algunes voluntàries i altres obligatòries que vagen introduint a l'alumne en el camí de l'auto-aprenentatge. Les activitats obligatòries pràctiques tenen atribuït segons el Pla d'Estudis un 25% del total de l'avaluació, la qual cosa implica la necessitat de tenir en compte per a l'avaluació les activitats que l'alumne hage pogut realitzar de tipus pràctic, amb un valor de 2.5 punts . Aquestes activitats poden ser tant de tipus presencial com no presencial.

Aquestes activitats d'aprenentatge teòric propostes com a complement als Podcasts són diferents de la solució de problemes, que constitueixen una altra part important de la presencialitat de l'assignatura: en aquest cas, es realitzaran activitats de resolució de problemes sobre la matèria, com ara supòsits de cotització, supòsits d'imputació de responsabilitat en cas d'incompliment d'obligacions, càlcul de responsabilitats en supòsits de prestació de serveis en l'àmbit de diversos Estats, entre altres.

Como a metodología docent s'utilise també un sistema d'avaluació contínua per a la valoració de l'aprenentatge. Son questionaris test amb preguntes pràctiques. que es realitzen de forma individual o col.lectiva. 

Igualment es realitzaran seminaris (o conferències) de contingut a concretar.